Förskolan

Förskolans struktur
Hillelgårdens förskola har idag 125 barn fördelat på 8 avdelningar
På förskolan arbetar engagerade och kompetenta pedagoger varav ca 35% är utbildade förskollärare
och 20% barnskötare. Hillelgårdens förskola har en hög personaltäthet på ca 5 barn/personal. Hillelgården leds av en förskolechef.

Arbetssätt
Förskolan följer läroplanen för förskolan, Lpfö (1998 rev 2016), och har extra fokus på följande:
• Barnens tankar, intressen, funderingar och drömmar är grunden till vårt pedagogiska arbete (”flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet” Lpfö98/16)
• Leken har en viktig roll i vardagen (”förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet” Lpfö98/16)
• Vi använder olika uttrycksformer såsom, bild, musik, sång, drama, rytmik, rörelse och dans för att bekanta oss med olika teman (förskolan ska se till att barnen utvecklar sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama.” Lpfö98/16)
• Vi lägger stort fokus på sociala färdigheter, gruppdynamik och trygghet (förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs” Lpfö98/16)
• Vår judiska inriktning ska vara inkluderande: alla ska känna att de får utrymme och känna sig hemma på Hillel (förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning och respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Lpfö98/16)

Hillelgården följer den judiska kalendern och firar judiska högtider, men är ickekonfessionell.

Förskolans Likabehandlingsplan hittar du här.

Ansökan
Vill du anmäla ditt barn till Hillelgården görs det via Stockholms stad
Glöm inte att prioritera Hillelgården som nummer 1.

HILLELGÅRDENS ANTAGNINGSKRITERIER