Ledighetsansökan för Hillelskolans elever

Ansökan om ledighet görs via Infomentor

 

Ansökan om ledighet lämnas in minst 5 arbetsdagar innan begärd ledighet. Förälder till barn som fått beviljad ledighet ska ta kontakt med samtliga undervisande lärare för att informera sig om vad som behöver göras under frånvaron.             

Enligt skollagen har en elev närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Eleven har således inte laglig rätt till någon ledig dag. Rektor, eller den rektorn utser, får bevilja ledighet för maximalt 10 dagar under läsåret. Ledighet kan beviljas för maximalt 5 dagar i taget. Beviljad ledighet räknas som giltig frånvaro från den skolpliktiga undervisningstiden.

Endast om det finns synnerliga skäl har Hillelskolans styrelse möjlighet att bevilja ytterligare ledighet under ett läsår.

Vårdnadshavare som söker ledighet för sina barn är ansvarig för att eleven tar igen det skolarbete som missas under ledigheten. Skolan har dock inte alltid möjlighet att förse barnen med självstudier motsvarande de arbetsuppgifter som görs i klassrummet. Vårdnadshavare ska vara medvetna om att längre ledighet från skolan kan innebära att eleven inte når målen för årskursen.

Under provperioderna, i samband med nationella proven, för årskurs 3 samt årskurs 6 beviljas inga ledigheter i respektive årskurs.